Работно време -----Понеделник до Петък----- 09.00 до 18.00
Свържете се с нас +359 890 122 218; +359 890 110 229;
Е-mail kramar_m@abv.bg; info@kramar-m.bg;

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги – Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;

Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;

Текущо осчетоводяване на първичните документи;

Ежемесечно изготвяне на справките – декларации по ЗДДС и всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС;

Изготвяне на декларации по чл.43 от ЗОДФЛ ( патентни )

Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;

Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти;

Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;

Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

Изготвяне на инвентаризационни описи;

Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;

Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи. Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване