Работно време -----Понеделник до Петък----- 09.00 до 18.00
Свържете се с нас +359 890 122 218; +359 890 110 229;
Е-mail kramar_m@abv.bg; info@kramar-m.bg;

Офис счетоводство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ :

 • ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО, ДАНЪЧНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ!

Текущо водене и приключване на счетоводната отчетност

 • изготвяне и подаване в НАП на справки декларации по ЗДДС, интрастат декларации , VIES декларации ,дневници за покупки и продажби , и всички други необходими документи във връзка с проверки за възстановяване на ДДС по ЗДДС.
 • изготвяне и подаване в НАП на документи по ЗМДТ – декларации за придобито имущество,декларации за патент
 • съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.

ТРЗ и личен състав

 • изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • изготвяне на ведомости за заплати,служебни бележки,всички необходими документи за болнични, отпуски,платежни за разплащания към бюджета.
 • представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър в НОИ
 • изготвяне на граждански договори
 • попълване на трудови и осигурителни книжки
 • заверка на осигурителен стаж

Годишно счетоводно приключване

 • изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети
 • изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
 • изготвяне на годишните статистически формуляри за НСИ

Финансови и данъчни консултации

 • представителство пред кредитни институции
 • финансови и икономически анализи и прогнози
 • подготовка и регистрация на клиенти по ЗДДС
 • разработване на становища по предварително зададен казус

Трудово – правни консултации

 • консултации относно задължително и доброволно допълнително пенсионно осигуряване при сключване на трудови и граждански договори.
 • подготовка и подаване на документи в бюрата по труда
 • представителство при ревизии на ЮЛ в НОИ

Допълнителни услуги

 • изготвяне на договори по ЗЗД
 • изготвяне на междинни отчети , по искане на клиента
 • разработване на бизнес план, по искане на клиента
 • подготовка на комплект документи за кандидатстване за банков кредит
 • регистрация на касов апарат
 • регистрация на фирми ЕТ, ЕООД, ООД
 • пререгистрация на фирми по Закона за Търговския регистър
 • обявяване на промени в обстоятелствата
 • подаване на документи за издаване на удостоверения по чл.87 ДОПК, удостоверение,че срещу фирмата няма образувано производство за несъстоятелност и ликвидация.